Regulamin Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie nosi nazwę disclaimer.pl; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. ul. Krakowiaków 103 p.236.

4. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest (podać dane osobowe łącznie z dokładnym adresem i numerem dowodu osobistego).

5. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

8. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

9. Celem Stowarzyszenia jest:
  a. Działanie na rzecz popularyzacji zagadnień związanych z bezpiecznym wykorzystywaniem poczty elektronicznej
  b. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny informatyki wśród społeczeństwa.
  c. Promocja i popieranie rozwiązań informatycznych usprawniających działanie poczty elektronicznej
  d. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi – portal internetowy disclaimer.pl

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. Prowadzenie strony internetowej,
  b. Prowadzenie ankiet dotyczących wykorzystania poczty elektronicznej i podawanie ich wyników do wiadomości publicznej
  c. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
  d. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
  e. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
  f. Wspieranie działań zmierzających do popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa poczty elektronicznej.