Przykłady zastrzeżeń prawnych

Zastrzeżenia mogą składać się z oświadczeń dotyczących różnych zagadnień. Poniżej znajdują się przykładowe stwierdzenia, które mogą być użyte niezależnie dla każdego aspektu. W celu zbudowania własnego zastrzeżenia, wybierz odpowiednie oświadczenia i dołącz je do swego wzoru.

Umyślne lub przypadkowe naruszenie poufności informacji
Polska wersja: Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu.
Ta wiadomośc zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Angielska wersja: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Przesyłanie wirusów komputerowych
Polska wersja: OSTRZEŻENIE: Wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

Angielska wersja: WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of email transmission.

Zawieranie umów
Polska wersja: Żaden pracownik ani agent nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek wiążących prawnie umów w imieniu [Company] za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyraźnego potwierdzenia na piśmie ze strony [Supervisor lub Director]

Angielska wersja: No employee or agent is authorized to conclude any binding agreement on behalf of [Company] with another party by email without express written
confirmation by [Supervisor or Director].

Niestarannie przygotowane informacje
Polska wersja: Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej wiadomości ani za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje, o ile informacje te nie zostaną później potwierdzone na piśmie.
Jeżeli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Angielska wersja: Our company accepts no liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, unless that information is subsequently confirmed in writing. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Odpowiedzialność pracodawcy
Polska wersja: Poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i niekniecznie reprezentują poglądy i opinie firmy. [Firma] wymaga katgorycznie od pracowników, by nie używali określeń zniesławiających, nie naruszali ani nie zezwalali na naruszanie praw autorskich ani jakichkolwiek innych regulacji prawnych korzystając z poczty elektronicznej. Jakiekolwiek tego typu wiadomości są sprzeczne z polityką firmy i stanowią przekroczenie zakresu obowiązków służbowych osoby, której to dotyczy. Firma nie bierze odpowiedzialności w związku z tego typu wiadomościami, a pracownik będzie osobiście ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i inne powstałe zobowiązania.

Angielska wersja: Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. Employees of [Company] are expressly required not to make defamatory statements and not to infringe or authorize any infringement of copyright or any other legal right by email communications. Any such communication is contrary to company policy and outside the scope of the employment of the individual concerned. The company will not accept any liability in respect of such communication, and the employee responsible will be personally liable for any damages or other liability arising.

Pełne oświadczenie
Polska wersja: Ta wiadomośc zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania pocztyelektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej widomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.
_________________________________________________________
Ta wiadomość jest poufna. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub w chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli pomyłkowo otrzymałeś tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nas emailem i usunięcie tej wiadomości z komputera. Nie wolno kopiować tej wiadomości ani ujawniać komukolwiek jej zawartości. Prosimy o przesłanie faksem wiadomości zawierających jakiekolwiek nieprzekraczalne terminy, ponieważ przychodzące wiadomości elektroniczne nie są przeglądane pod kątem terminów. Poprawność i bezpieczeństwo tej wiadomości w Internecie nie może być gwarantowane.
_________________________________________________________
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Prosimy przyjąć do wiadomości, że poglądy i opinie przedstawione w tej wiadomości są wyłącznie poglądami i opiniami jej autora i niekoniecznie reprezentują poglądy i opinie firmy. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości.

Angielska wersja: This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of email transmission. If verification is required please request a hard-copy version.
_________________________________________________________
This message is confidential. It may also be privileged or otherwise protected by work product immunity or other legal rules. If you have
received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its contents to anyone. Please send us by fax any message containing deadlines as incoming e-mails are not screened for response deadlines. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.

_________________________________________________________
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.